Нов регламент за патенти, Интелектуална собственост, Заявление за патент

Нови Регламенти за Оформяне, Подаване и Разглеждане на Заявки за Патенти и Полезни Модели

8.06.2024 | Author name

Министерският съвет прие нова наредба за оформяне, подаване и разглеждане на заявки за патенти за изобретения и полезни модели. Тази нова наредба, която влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник", заменя предишната наредба, приета през 2008 г. с Постановление № 53. В статията ще разгледаме основните аспекти и нововъведения на тази наредба.

Основни Принципи и Премахване на Старата Наредба

Наредбата урежда начинът на оформяне, редът за подаване и разглеждане на заявки за патенти за изобретения и полезни модели, подадени по реда на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ). Производствата по заявки, които не са приключили до влизането в сила на новата наредба, ще се довършват по условията на отменената наредба.

Подаване на Заявка

Заявките и кореспонденцията могат да се подават на място в Патентното ведомство, по пощата, по факс или по електронен път. Ако заявката е подадена по факс или по електронен път, материалите се считат за получени, ако качеството им позволява прочитане на заявлението и приложените документи. При подаване по електронен път, те следва да са подписани с квалифициран електронен подпис.

Представителство и Идентификационни Данни

Заявката може да се подава лично или чрез упълномощено лице, което трябва да бъде адвокат или представител по индустриална собственост. Представителят трябва да има адрес за кореспонденция в Република България. В заявката трябва да се посочат идентификационните данни на заявителя, включително име, адрес и електронен адрес.

Съдържание на Заявката

Заявката за патент трябва да съдържа:

 • Заявление за издаване на патент
 • Описание на изобретението
 • Една или повече претенции
 • Чертежи (когато е необходимо)
 • Реферат
 • Декларация за действителния изобретател

Към заявката могат да се прилагат и допълнителни документи, като копие от документ за депозиране на биологичен материал, декларация за приоритет, приоритетно свидетелство и други.

Описание на Изобретението

Описанието трябва да разкрива изобретението достатъчно ясно и пълно, така че специалист в областта да може да го осъществи. Описанието включва:

 • Наименование на изобретението
 • Област на техниката, към която се отнася
 • Предшестващо състояние на техниката
 • Техническа същност на изобретението
 • Пояснение на приложените фигури (ако има такива)
 • Подробно описание на начините за осъществяване на изобретението
 • Начинът, по който изобретението може да бъде използвано в промишлеността и селското стопанство

Патентни Претенции

Патентната претенция трябва да определя предмета, за който се иска закрила, чрез техническите признаци на изобретението. Тя трябва да бъде ясна и точна, и да съответства на описанието. Претенциите могат да бъдат независими и зависими, като независимата претенция включва технически признаци, които обхващат всички възможни частни случаи на изпълнение или използване на изобретението.

Заключение

Новата наредба за оформяне, подаване и разглеждане на заявки за патенти за изобретения и полезни модели въвежда значителни промени, които ще улеснят процеса на патентоване и ще гарантират съответствие с международните стандарти. Тези нововъведения ще подобрят ефективността и прозрачността на процеса, като същевременно предоставят по-голяма защита на изобретателите и техните иновации.

За пълния текст на постановлението в „Държавен вестник“, натиснете тук.