Банково и финансово право

Светът на икономиката се движи от смели идеи, дръзки предприемачи и рисков капитал.

В системата на многостранни регулаторни ограничения нашият екип оказва съдействие на юридически и физически лица, банки или небанкови финансови институции при избор на най-подходящия правен механизъм и финансов инструмент.

Като заемодател или кредитополучател имате нужда от експерти с познание и опит в банковия сектор и финансите, които да Ви подкрепят с ефективни решения и да ви преведат през сложните договорни, финансови и регулаторни условия.

 • Преговори с банки и финансови институции относно предоставяне на корпоративни кредити при възможно най-благоприятните за клиента условия;
 • Извършване на кредитно посредничество при намиране на най-изгодни условия за конкретния клиент – физическо лице за получаване на ипотечен кредит;
 • Извършване на правно-диагностични прегледи (due diligence), за установяване надеждността на дружеството – получател преди предоставяне на финансиране;
 • Осъществяване на правно проучване на качеството на активите и правен анализ на кредитното портфолио;
 • Подготовка на необходимите документи за сключване на договори за банков кредит и свързаните с тях обезпечения – ипотеки, особени залози, банкови гаранции и други;
 • Консултиране на възможности за преструктуриране на кредити, рефинансиране, обединяване на задължения;
 • Съдействие за учредяването на договорените обезпечения и регистрацията им в съответните регистри;
 • Изготвяне на правни становища (legal opinions) в съответствие с изискванията на кредитната или финансовата институция за потвърждаване на изпълнението на договорените предпоставки за отпускане на финансирането;
 • Извършване на регистрация на финансови институции и изработване на общи условия, вътрешни правила, образци на договори и другите необходими документи за осъществяване на дейността им;
 • Съдействие за спазване на валутното законодателство, за деклариране на финансови кредити пред Българската народна банка, събиране и предоставяне на статистическа информация за нуждите на платежния баланс;
 • Записи на заповед, цесии, прихващания;
 • Акредитиви, репо сделки, суапове.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

„За мен, за моите партньори и колеги едно нещо остава вярно винаги за АД „Тончева и партньори” – чувството на сигурност, спокойствие, че сме на правилно място и ще получим правилните съвети.”

Национален борд по туризъм

Д-р Полина Карастоянова, Изп. директор

„АД „Тончева и партньори” притежават необходимата експертиза, покриваща всички нужди.”

Сдружение АИБЕСТ

Нора Ишкова Изп. директор

„Впечатли ме дълбочината на правното изследване и сравнителния анализ, който те направиха между българското законодателство и Европейската рамка за образование и грижи в ранна детска възраст.”

Фондация за деца в риск по света

Росица Богалинска-Петрова Изп. директор