Корпоративно и дружествено право

Заедно създаваме нови възможности и хоризонти

В синхрон с ритъма на времето и с дългогодишния си опит във всички аспекти на корпоративното право екипът ни е доверен консултант на множество инвеститори в България и стартиращи бизнеси.

В последните години специален фокус на нашата работа е консултирането на Стартиращи компании във всички етапи на тяхното развитие. pre-seed, seed, серия А, защото вярваме в предприемаческия дух и харесваме смелите.

С богатия си опит от 27 години в тази сфера и повече от 2000 компании сме наясно с всички трудности на старта и заставаме до своите клиенти с грижата на доверени партньори.

Предоставяме услуги за целия процес по стартиране на бизнеса – от избора на подходяща корпоративна форма до консултации относно специфичните изисквания (регистрационни, лицензионни режими и др.) във връзка с дейността:

 • Структурираме и учредяваме различни видове търговски дружества и обединения от търговски субекти: консорциуми, холдингови структури, клонове и представителства на чуждестранни дружества, съдействаме при провеждане на учредителни събрания;
 • Извършваме регистрации и разрешения, преговори и правна помощ при сключване на договори с местни партньори и служители, данъчни консултации, представителство пред българската администрация, анализи на правната рамка и т.н.;
 • Изготвяме всички договори за стартиране и финансиране на дейността, включително всички видове търговски договори, договори за управление, за услуги, за лизинг, наем, заем и др., както и на общи условия, приложими към договорите;
 • Изготвяме корпоративни решения и вътрешни устройствени актове, организираме събрания на управителни органи и други дейности свързани с корпоративното управление;
 • Предоставяме правни съвети и подготвяме необходимите документи във връзка с изменения на капитала (включително чрез непарични вноски или конвертиране на дълг);
 • Оказваме съдействие при спорове между съдружници и искове, свързани с оспорване на решения на общите събрания.
 • Изготвяме документация за първично публично предлагане (ППП);
 • Предоставяме правно консултиране на стартъпи;
 • Извършваме всички правни действия при прехвърляне на дялове и акции;
 • ​Изготвяме Търговски споразумения;
 • Осъществяваме представителство пред местни съдилища и институции;
 • Извършваме правен анализ и управление на проекти;
 • Събираме вземания;
 • Предоставяме пакет от услуги за инвеститори, включващ: предварително проучване, пълен правен анализ, преговори, изготвяне на правна документация и консултации по регулаторни режими, данъчни въпроси и структуриране.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

„За мен, за моите партньори и колеги едно нещо остава вярно винаги за АД „Тончева и партньори” – чувството на сигурност, спокойствие, че сме на правилно място и ще получим правилните съвети.”

Национален борд по туризъм

Д-р Полина Карастоянова, Изп. директор

„АД „Тончева и партньори” притежават необходимата експертиза, покриваща всички нужди.”

Сдружение АИБЕСТ

Нора Ишкова Изп. директор

„Впечатли ме дълбочината на правното изследване и сравнителния анализ, който те направиха между българското законодателство и Европейската рамка за образование и грижи в ранна детска възраст.”

Фондация за деца в риск по света

Росица Богалинска-Петрова Изп. директор