Данъчно право и административен процес

Правилното и навременно данъчно структуриране и планиране е от определящо значение за успешните резултати на всеки бизнес.

Работим в сферата на данъчното право като консултираме, както компании от различна величина, така и физически лица, относно сключени сделки или сключването на такива и техния данъчно-правен резултат.

Спектърът от предлаганите от нас услуги обхваща основните области на данъчното право като подоходно облагане (преки данъци), ДДС и други косвени налози, международно облагане, местни данъци и такси, данъчния процес.

Осъществяваме адвокатска защита в ревизионни производства, производства за погасяване по давност на публични задължения, производства по запечатване на търговски обект от НАП, възстановяване на ДДС, определяне размера на данъци при търговски сделки, регистрация по ДДС, обжалване пред съд и възражения срещу данъчно – ревизионни актове, обжалване на административно наказателни постановления на НАП и др.

Предлагаме съвети на търговците за осъществяване на ефективни данъчни стратегии, ефективна данъчна политика на компанията, която да води до успешни данъчни резултати. За всеки казус работим в екип със счетоводители и данъчни експерти с богат опит – така успяваме да направим комплексен анализ и оценка и да намерим най-доброто практическо решение за ващия конкретен случай като поставяме на първо място вашите интереси в рамките на закона.

Адвокатското дружество предлага на бизнеса данъчни консултации по широк спектър от данъчни въпроси като:

 • Изготвяне и консултиране на данъчни стратегии и оптимизация на данъчното облагане;
 • Данъчно планиране на търговските дружества;
 • Данъчно планиране във връзка с изпълнение на проекти, финансирани от ЕС;
 • Данъчни консултации по търговски сделки и преструктуриране на бизнеси (преобразуване, сливане, разделяне, продажба и придобиване на дружества и т.н.), първично публично предлагане и др.;
 • Съдействие при осъществяване на местни и чуждестранни инвестиции;
 • Данъчно планиране при придобиване на имущество;
 • Избягване на двойно данъчно облагане и прилагане на свързаните с него спогодби;
 • Данъчна регистрация и представителство пред данъчните органи;
 • Правила за определяне на пазарни цени;
 • ​Правно съдействие и консултиране по въпросите на корпоративното данъчно облагане;
 • Консултации относно подходящия режим по ДДС;
 • Консултации относно данъците върху доходите на физическите лица;
 • Прилагане на данъчното право на ЕС в България;
 • Данъчно-правни анализи на различни казуси;
 • Съдействие при данъчни проверки;
 • Представителство при спорове с данъчните власти;
 • Защита при съдебни спорове по данъчни въпроси;
 • Представителство и правна защита пред Европейския съд по правата на човека;
 • Предварителни запитвания към Съда в Люксембург.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

„За мен, за моите партньори и колеги едно нещо остава вярно винаги за АД „Тончева и партньори” – чувството на сигурност, спокойствие, че сме на правилно място и ще получим правилните съвети.”

Национален борд по туризъм

Д-р Полина Карастоянова, Изп. директор

„АД „Тончева и партньори” притежават необходимата експертиза, покриваща всички нужди.”

Сдружение АИБЕСТ

Нора Ишкова Изп. директор

„Впечатли ме дълбочината на правното изследване и сравнителния анализ, който те направиха между българското законодателство и Европейската рамка за образование и грижи в ранна детска възраст.”

Фондация за деца в риск по света

Росица Богалинска-Петрова Изп. директор