Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)

Изберете професионализма 

Екипът на Адвокатско дружество „Тончева и партньори“ предлага комплексна абонаментна услуга за дейностите на длъжностно лице по защита на данните. В обхвата на услугата, са включени следните дейности:

  • Осъществяваме контакт със субекти на данни и отговаряме на постъпили от тях искания;
  • Осъществяваме комуникация с Комисията за защита на личните данни;
  • Предоставяме навременна информация  за законодателни промени;
  • Наблюдаваме спазването на изискванията на нормативните актове   и  на вътрешните документи на организацията за защита на личните данни;
  • Консултираме ви при възникнали въпроси и конкретни казуси относно прилагането на изискванията в областта на GDPR ;
  • Изготвяме оценка на риска при обработване на лични данни и оценка на въздействието върху защитата на  данните; 
  • Извършваме цялостната процедура в случай на нарушения на GDPR;
  • Обучаваме вашите служителите по прилагането на GDPR и приетите в организацията процедури за защита на личните данни;
  • Осъществяваме представителство пред Комисията за защита на личните данни при проверки.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

„За мен, за моите партньори и колеги едно нещо остава вярно винаги за АД „Тончева и партньори” – чувството на сигурност, спокойствие, че сме на правилно място и ще получим правилните съвети.”

Национален борд по туризъм

Д-р Полина Карастоянова, Изп. директор

„АД „Тончева и партньори” притежават необходимата експертиза, покриваща всички нужди.”

Сдружение АИБЕСТ

Нора Ишкова Изп. директор

„Впечатли ме дълбочината на правното изследване и сравнителния анализ, който те направиха между българското законодателство и Европейската рамка за образование и грижи в ранна детска възраст.”

Фондация за деца в риск по света

Росица Богалинска-Петрова Изп. директор