Енергийно право

Интересите на бизнеса и държавата на енергийния пазар не винаги са взаимоизключващи се.

Предлагаме правни консултации във връзка с всички аспекти на енергийното законодателство и ВЕИ, основните от които са:
– консултации във връзка с въведените европейските правни норми в националното енергийно право;
– търговия с енергия и емисии, структуриране на начинанията, финансиране на проекти, изпълнение на сделките;
– регулаторно право;
– водене на производства пред компетентните съдилища, представителство пред националните и международни регулаторни органи (включително колективни производства и производства при злоупотреби), Европейската комисия и Съда на Европейския съюз;
– консултации относно правното съответствие и Дю дилиджънс анализ на обекти за производство на и търговия с енергия от ВЕИ и други.

Ние в Тончева & Партньори имаме опит в сферата на енергийното право и пазар, който ни позволява да предлагаме решения, съобразени с индивидуалните нужди на всеки клиент. Осъществяваме цялостно правно обслужване в сферата на производството и търговията с електрическа енергия, произведена както от възобновяеми и алтернативни енергийни източници.

Адвокатско дружество „Тончева и партньори“ предоставя на своите клиенти – български и чуждестранни компании, професионални съвети и консултации в областта на енергийното право:

  • Правни консултации относно регулаторната рамка за осъществяване на енергиен бизнес в България, включително с ВЕИ;
  • Лицензионни процедури и изготвяне на цялата необходима документация;
  • Правни консултации при търговия с електрическа енергия на преференциални цени, на свободния пазар и на балансиращия пазар;
  • Съдействие на инвеститори при развитие, изграждане и експлоатация на енергийни обекти;
  • Правно консултиране при придобиване на енергийни обекти, във всички етапи на сделката-преговори, комплексни правни анализи и документация по сделката;
  • Представителство пред Комисията за енергийно и водно регулиране и други компетентни органи;
  • Представителство в съдебни производства във връзка с уреждане на отношения с Националната електрическа компания и електроразпределителните дружества;
  • Успешна практика при придобиване на проекти за слънчева и вятърна енергия посредством придобиването на местни дружества (дружества със специална инвестиционна цел) и посредством сделки с недвижими имоти;
  • Консултации в областта на нормативната уредба и практическите въпроси, свързани със зониране, изграждане, околна среда и присъединяване към мрежата.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

„За мен, за моите партньори и колеги едно нещо остава вярно винаги за АД „Тончева и партньори” – чувството на сигурност, спокойствие, че сме на правилно място и ще получим правилните съвети.”

Национален борд по туризъм

Д-р Полина Карастоянова, Изп. директор

„АД „Тончева и партньори” притежават необходимата експертиза, покриваща всички нужди.”

Сдружение АИБЕСТ

Нора Ишкова Изп. директор

„Впечатли ме дълбочината на правното изследване и сравнителния анализ, който те направиха между българското законодателство и Европейската рамка за образование и грижи в ранна детска възраст.”

Фондация за деца в риск по света

Росица Богалинска-Петрова Изп. директор