Недвижими имоти

Предприемчивостта и иновациите са движеща сила, определяща успеха на всеки бизнес.

Екипът на Адвокатско дружество „Тончева и партньори“ предоставя цялостно правно обслужване при подготовката, извършването и очаквания правен резултат от всички сделки с недвижими имоти.

Дългогодишният опит ни е научил, че само внимателното вникване в детайлите на всеки етап от придобиване на недвижим имот, ни прави професионалисти, които разбират индивидуалните потребности и изисквания на своите клиенти.

Ние сме вашият сигурен процесуален представител по дела за защита право на собственост или други вещни права върху недвижим имот.

Представляваме нашите клиенти в преговорите по основните условия на конкретните договори, за да минимизираме рисковете, произтичащи от възможни спорове при неизпълнение на задължения по сключените договори.

Цялостен пакет от услуги и представителство за местни и чуждестранни клиенти при:

 • Изготвянето на всички видове документи, свързани със сделки с недвижими имоти, намиране на подходящ имот по предварително зададени критерии, подготовка на предварителни договори, нотариални актове;
 • Преговори и представителство на клиента, проучване на правния статут на имота, правен режим и тежести, пълен правен анализ на недвижимия имот;
 • Сключване на предварителни договори за покупко-продажба, учредяване на право на строеж и на други ограничени вещни права;
 • Правно съдействие при процедури пред държавни и общински органи;
 • Договори за отдаване под наем на недвижими имоти;
 • Правни действия за изменения в устройствени и кадастрални планове;
 • Планиране на данъчни задължения и други консултации относно придобиването на недвижими имоти;
 • Консултации по управление и разпореждане с имоти;
 • Посредничество при получаване на банкови кредити за придобиване на недвижими имоти, ипотекиране, подпомагане в процеса на промяна на статута на недвижими имоти от земеделски земи в урбанизирани територии и др.
 • Административни процедури по регистрация на придобитата собственост за данъчни и статистически цели;​
 • Консултиране на корпоративни клиенти при отдаване под наем на офиси, промишлени предприятия и големи сгради, данъчни въпроси и процесуално представителство;
 • Партньорски отношения с подбрани реномирани агенции за недвижими имоти в страната.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

„За мен, за моите партньори и колеги едно нещо остава вярно винаги за АД „Тончева и партньори” – чувството на сигурност, спокойствие, че сме на правилно място и ще получим правилните съвети.”

Национален борд по туризъм

Д-р Полина Карастоянова, Изп. директор

„АД „Тончева и партньори” притежават необходимата експертиза, покриваща всички нужди.”

Сдружение АИБЕСТ

Нора Ишкова Изп. директор

„Впечатли ме дълбочината на правното изследване и сравнителния анализ, който те направиха между българското законодателство и Европейската рамка за образование и грижи в ранна детска възраст.”

Фондация за деца в риск по света

Росица Богалинска-Петрова Изп. директор