Обществени поръчки, Концесии и ПЧП

Ние сме вашите доверени консултанти във взаимодействието ви с държавата.

Ние предоставяме професионална помощ на възлагащите органи при анализ и изготвяне на документация за отделни тръжни процедури за обществени поръчки.

Консултираме и участници в процедурите по обществени поръчки, включително пълна правна помощ за регистрация в специализираната платформа за обществени поръчки, подготовка и подаване на документи, договаряне, изпълнение, отчитане и плащания.

Практиката на кантората е ориентирана към предоставяне на правна помощ във всички фази на сложния процес по сключване на договор за възлагане на обществена поръчка. В тази сфера предоставяме следните услуги:

 • Правно съдействие във всички етапи от процедурата по възлагане на обществена поръчки;
 • Изготвяне на тръжна документация;
 • Преглед на договорите за обществени поръчки;
 • Консултиране на компании, които участват в европейски процедури по публично възлагане;
 • Управление на проекти и мониторинг на договорите за обществени поръчки;
 • Консултиране в случай на нарушения на тръжната процедура;
 • Процесуално представителство във връзка с възлагане на обществена поръчки;
 • Цялостно консултиране на всички заинтересовани страни, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки;
 • Консултиране на стопански субекти при изготвянето на оферти и цялата необходима документация в съответствие със специфичните изисквания на процедурите за възлагане на обществени поръчки;
 • Обжалване на актове на възложители пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд;
 • Предоставяне на ясно структурирана правна помощ през всички фази на сложния процес на сключване на договор за възлагане на обществена поръчка;
 • Консултиране във всички етапи от процеса на изпълнение на договора за обществена поръчка с държавата или общините като възложител;
 • Изготвяне на концесионни анализи: правен, финансово-икономически, технически и екологичен анализ;
 • Изготвяне на документация за провеждане на концесионна процедура: обосновка на концесията, решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия, обявление за провеждане на процедура, концесионен договор, документация за участие в процедурата и приложение към нея;
 • Изготвяне на оферти, документи и консултинг при участие в концесионна процедура;
 • Реализиране и правно обслужване на  други форми на публично-частно партньорство.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

„За мен, за моите партньори и колеги едно нещо остава вярно винаги за АД „Тончева и партньори” – чувството на сигурност, спокойствие, че сме на правилно място и ще получим правилните съвети.”

Национален борд по туризъм

Д-р Полина Карастоянова, Изп. директор

„АД „Тончева и партньори” притежават необходимата експертиза, покриваща всички нужди.”

Сдружение АИБЕСТ

Нора Ишкова Изп. директор

„Впечатли ме дълбочината на правното изследване и сравнителния анализ, който те направиха между българското законодателство и Европейската рамка за образование и грижи в ранна детска възраст.”

Фондация за деца в риск по света

Росица Богалинска-Петрова Изп. директор