„Късметът е, когато подготовката срещне възможността“ – Опра Уинфри

Екипът ни притежава 15 години опит в подготовката и управлението на проекти. 

В седмичния ни Дайджест можете да получите информация за актуалните финансиращи програми, съобразени с нуждите на Вашата компания. 

При подготовка на Вашето проектно предложение

 • Преглеждаме документите за определяне  допустимостта на Вашата компания или НПО;
 • Анализираме проектната идея и определяме обхвата на проекта;
 • Консултираме Ви за всички подробности в процедурата по кандидатстване;
 • Преглеждаме всички документи за изпълнение на  административните, технически и  регулаторни изисквания;
 • Изготвяме логическа рамка, бюджета и описателната част на проекта;
 • Проверяваме съпътстващите документи за наличие на всички изискуеми реквизити;
 • Оформяме  приложенията към проектното предложение; 
 • Подаваме  проектното предложение в платформите ИСУН 2020, ЕСПУП, електронните системи “Funding and Tenders Portal”, www.ncf.bg ;
 • Комуникираме с Управляващия орган и оценителната комисия на ниво „Административно съответствие“ и „Техническа и финансова оценка“.

Правилното управление на проекта е предпоставка за изпълнение на проектните дейности и да получите одобреното финансиране:

 • Изготвяме план и график за изпълнение на проекта; 
 • Прилагаме правилата за информация и комуникация;
 • Подготвяме цялата документация за процедурите за избор на изпълнител;
 • Провеждаме избор на изпълнител в съответствие с нормативните изисквания;
 • Подготвяме и подаваме междинните отчети и пакета отчетни документи към тях 
 • Кореспондираме с управляващия орган във всеки етап от изпълнението на проекта;
 • Подготвяме  и подаваме финалния отчет заедно със съпътстващите го отчетни документи.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

„За мен, за моите партньори и колеги едно нещо остава вярно винаги за АД „Тончева и партньори” – чувството на сигурност, спокойствие, че сме на правилно място и ще получим правилните съвети.”

Национален борд по туризъм

Д-р Полина Карастоянова, Изп. директор

„АД „Тончева и партньори” притежават необходимата експертиза, покриваща всички нужди.”

Сдружение АИБЕСТ

Нора Ишкова Изп. директор

„Впечатли ме дълбочината на правното изследване и сравнителния анализ, който те направиха между българското законодателство и Европейската рамка за образование и грижи в ранна детска възраст.”

Фондация за деца в риск по света

Росица Богалинска-Петрова Изп. директор