ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Защитата на личните данни е от изключителна важност за Адвокатско дружество „Тончева и партньори” (“Тончева и партньори”, „ние“, „нас“).

Тончева и партньори уважава Вашата лична и персонална сфера и отговаря за спазването на разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните и действащото в Република България законодателство за защита на личните данни.

С настоящото съобщение за поверителност Ви информираме за това как Тончева и партньори събира и използва личните Ви данни в качеството Ви на наш клиент, както и при посещение на уебсайта ни.

 

I. ЗА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ТОНЧЕВА И ПАРТНЬОРИ”:

Адвокатско дружество „Тончева и партньори” (Тончева и партньори) е регистрирано с Решение по фирмено дело №: 6777/2007 г. по описа на СГС, БУЛСТАТ: 175286310, със седалище и адрес на управление: гр. София 1164, район Лозенец, бул. „Христо Смирненски“ № 78, ет. 4.

Тончева и партньори е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общия регламент относно защитата на данните).

При осъществяване на търговската си дейност Тончева и партньори се ангажира да обработва лични данни при стриктно спазване на нормите на Общия регламент относно защитата на данните и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Повече информация относно действащите нормативни актове за защита на личните данни можете да получите на официалната страница на Комисията за защита на личните данни на Република България: www.cpdp.bg.

 

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. „Лични данни” означава всяка информация, свързана с физическо лице („субект на данни“), което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по- специално чрез идентификатор като: име, личен идентификационен номер, данни за местонахождение, пол, адрес, телефонен номер, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

2. „Обработване на лични данни” означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 

III. ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ

1. Данни, свързани с идентифициране на самоличността Ви:

 • Три имена;
 • Единен граждански номер (ЕГН) или личен номер на чужденец (ЛНЧ);
 • Номер на документ за самоличност, дата на издаване и орган, издал документа за самоличност;
 • Подпис;

2. Данни за контакт:

 • Имена;
 • Постоянен адрес;
 • Настоящ адрес;
 • Телефонен номер;
 • e-mail /електронна поща/.
 
IV. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ

Вашите лични данни ще се обработват за целите на предоставяните Ви от Тончева и партньори правни услуги.

Използваме личните Ви данни и с цел да Ви предоставим актуална информация и ценови предложения за предлаганите от нас правни услуги (реклама и маркетинг).

Тончева и партньори ще обработва личните Ви данни, предоставени от Вас чрез контактната форма, налична на уеб страницата на Тончева и партньори, за да може да отговори на всяко Ваше запитване, възражение, мнение или препоръка.

За да получавате ежеседмичния ни правен дайджест, Вие трябва да се абонирате за това чрез регистрационната форма, достъпна на уеб страницата ни, като предоставите име и електронен адрес. Тончева и партньори ще използва предоставените имена и електронни адреси само за целите на изпращането на правния ни дайджест. Легитимните интереси на Тончева и партньори се изразяват в организиране и изпращане на правния дайджест на лица, които са го поискали изрично.

Тончева и партньори обработва личните Ви данни само за целите, за които са събрани, освен ако обработването за други цели е съвместимо с първоначалните цели.

Тончева и партньори събира и съхранява Вашите лични данни на основание изпълнение на договорни задължения, предприемане на стъпки преди сключване на договор, както и на основание легитимни (законни) интереси на Тончева и партньори.

 
V. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ НА УЕБ СТРАНИЦАТА НА ТОНЧЕВА И ПАРТНЬОРИ

В допълнение към информацията, посочена по-горе, в настоящия раздел се описва как използваме личните Ви данни, когато посещавате уебсайта на Тончева и партньори. Чрез уебсайта на Тончева и партньори, Вие можете да:

 • отправите запитване, молба, препоръка или друго искане;
 • се регистрирате, за да получавате правния ни дайджест;

Освен личните данни като име и електронна поща, при посещение на нашия уебсайт се събират лични данни за Вашия компютър в log файлове и в „бисквитки” /виж по-долу в Раздел VI/.

1. Тончева и партньори събира лични данни чрез своя уебсайт основно по два начина:

 • пряко – когато предоставяте лични данни, за да да осъществите комуникация с нас;
  и
 • непряко – чрез технологията на нашия уебсайт.

2. Основание и цел на обработка.
За да можем да Ви идентифицираме, да обработим съобщението и да Ви изпратим нашия отговор, е необходимо да обработим Ваши идентификационни данни и данни за контакт, които са попълнени при изпращане на съобщението чрез контактната форма, достъпна на уебсайта ни.
Това обработване се основава на нашите легитимни интереси. Ако това запитване е свързано със сключен договор, то основанието за обработване на личните Ви данни е в изпълнение на сключен договор.

Основание за обработване на личните Ви данни, когато се абонирате чрез уебсайта за получаване на ежеседмичния ни правен дайджест, е въз основа на легитимните интереси на Тончева и партньори. Целта да обработваме личните Ви данни, предоставени от Вас, е за да Ви изпратим съобщение с информация за публикуването на ново решение. Легитимните интереси на Тончева и партньори се изразяват в организиране и изпращане на правния дайджест на лица, които са го поискали изрично.

 
VI. УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ

Сайтът ни използва бисквитки. Моля вижте Политиката за „бисквитки”, достъпна на уебсайта ни, в която можете да намерите подробна информация за „бисквитките”, видове, период на съхранение, наличие на „бисквитки на трети лица”.

 
VII. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Тончева и партньори има задължение да предоставя Вашите лични данни на държавните органи, пред които осъществява процесуално представителство и защита, като например съдебни и административни органи, и др.

Вашите лични данни могат да бъдат предоставяни на трети лица (доставчици, подизпълнители и партньори), които въз основа на сключен договор и поет ангажимент за поверителност, подпомагат предоставянето на правни услуги от Тончева и партньори, като например счетоводство и одит, поддръжка на информационни системи.

Личните ви данни се обработват от адвокатите на Адвокатско дружество „Тончева и партньори” и други служители, с които Тончева и партньори има сключен договор.

 
VIII. ИЗТОЧНИЦИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Тончева и партньори събира личните Ви данни пряко от Вас.

 
IX. ВАШИТЕ ПРАВА

Във връзка с обработваните от Тончева и партньори Ваши лични данни разполагате с изброените в настоящия раздел права. Всяко едно от посочените права Вие може да упражните като изпратите писмено искане до адреса на дружеството: гр. София1164, бул. „Христо Смирненски” № 78, ет. 4 или по електронен път, адресиран до: office@modus.bg.

1. Право на достъп – Имате право по всяко време, при поискване, да получите информация от нас относно категориите лични данни, свързани с вас, които обработваме, целите на обработване, получателите или категориите получатели, на които данните се предоставят, и източниците на тези данни, освен за случаите, когато данните са били събрани директно
от Вас.

2. Право на коригиране – Имате право да поискате от Тончева и партньори своевременната им актуализация.

3. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен”) – По Ваше искане, Тончева и партньори изтрива личните Ви данни, освен ако не са налице изключенията за това, когато не са необходими за целите, за които са били събрани, когато сте оттеглили своето съгласие, ако това е било основание на което са обработвани и не е налице друго правно основание, при незаконосъобразно обработване и в случай на задължение за изтриване на лични данни. Законът предвижда случаи, в които Тончева и партньори има право да откаже да изтрие личните ви данни доколкото обработването е необходимо за:

 • упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

4. Право на ограничаване на обработването – Вие можете, в съответствие с Общия регламент относно защитата на данни, да изискате от нас да обработваме вашите лични данни само до ограничена степен. Tова право се прилага по-специално, ако точността на вашите лични данни е оспорена; ако поискате ограничена обработка вместо изтриване при
условията на законно искане за изтриване; в случай, че данните вече не се изискват за целите, които преследваме, но вие изисквате данните, за да установите, упражните или защитите законните ви права; и докато трае проверка от наша страна, в случай че сте възразили срещу обработването.

5. Право на преносимост на данните – Вие имате право да получите личните данни, които се отнасят до Вас и, които сте предоставили на Тончева и партньори в широко разпространен, структуриран и пригоден за машинно четене формат, и имате право да поискате Тончева и партньори да препрати/прехвърли тези данни към друг администратор, без възпрепятстване от Тончева и партньори ство, когато обработването на личните данни е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването на лични данни се извършва с автоматизирани средства. Посоченото право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора, както и когато обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Администратора или за спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора.

6. Право на възражение – Вие имате право по причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, да подадете възражение срещу обработването на личните Ви данни, когато обработването на личните данни се основава на легитимен интерес от страна на Тончева и партньори, обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес. Тончева и партньори по принцип ще преустанови обработването на личните Ви данни и ще информира всички засегнати страни, на които данните са били законосъобразно предоставени. В случай че Тончева и партньори установи убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви, или тази обработка е с цел установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ние ще продължим да обработваме Вашите лични данни. В този случай, Тончева и партньори ще се свърже с Вас, за да изясни причините да продължава да обработва данните ви.

7. Право на подаване на жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) – Вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни срещу действията на Тончева и партньори, свързани с обработката на личните ви данни. Комисията за защита на личните данни е с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан
Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

 
X. ПРИЛАГАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Тончева и партньори не прилага в своята дейност автоматизирано вземане на решения,
включително профилиране, по смисъла на чл. 22 от Общия регламент относно защита на личните
данни.

 
XI. СИГУРНОСТ

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат третирани от Тончева и партньори, като строго поверителни.

За сигурността на личните данни в Тончева и партньори се прилагат технически и организационни средства за защита срещу неоторизиран достъп, загуба, кражба и злоупотреба, разкриване, промяна или унищожаване.

Тончева и партньори изисква от своите доставчици, подизпълнители и партньори, които имат достъп до Вашите данни, да предприемат подходящи технически и организационни мерки, гарантиращи защитата и поверителността на Вашите данни.

 
XII. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Тончева и партньори ще обработва и съхранява личните Ви данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, за които Вашите личните данни са събрани, както и за да бъдат изпълнени законовите изисквания за съхранение на тези данни за определен срок.

Личната информация, която събираме във връзка със заявената от Вас правна услуга, се запазва и съхранява в периода на предоставяне на правната услуга и в продължение на 5 (пет) години след окончателното й предоставяне изпълнението на договора. При всички случаи личните данни се съхраняват до окончателното уреждане на всички финансови отношения с Вас в зависимост от нормативните изисквания. Личните данни, съдържащи се в счетоводните и финансови документи се съхраняват за целите на данъчно – осигурителния контрол съгласно нормативно определените срокове от поне 10 (десет) години, считано от 1-ви януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят, освен ако законодателството не предвижда по–дълъг срок.

Личните данни на субектите, които са се абонирали за получаване на правния ни дайджест ще се обработват до прекратяване на абонамента от страна на съответното лице. Тончева и партньори съхранява личните данни, събрани чрез попълване на контактната форма, предоставена на нашия уебсайт, за срок от 1 /една/ година след получаване на съобщението.

Ние ще унищожим Вашите лични данни възможно най-бързо и своевременно след изтичането на срока им за съхранение и по такъв начин, че те да не могат да бъдат възпроизведени или възстановени.

Политиката за защита на лични данни e приета на 18.05.2018 г. и последно актуализирана на 19.12.2022 г.