Започва изпълнението на проект „Правата си аз вече знам и мога да се справя сам“

Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“, учредена от Адвокатско дружество „Тончева и партньори“ и „Модус Консулт“ ЕООД, сключи Договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 за изпълнение на  проект „Правата си аз вече знам и мога да се справя сам“, финансиран по ОПДУ 2014-2020, с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Проектът е насочен към повишаване правната култура на младежите на възраст 15-19 г. Основна цел на проекта е да се формират базови познания в областта на правото, които да дадат сигурност на младежите в ежедневните им граждански взаимодействия.

„Правната грамотност на младите хора е изключително важна за пълноценното им включване и участие в социалния живот. Действащата образователна система не осигурява достъпно и практически насочено познание в областта на правото“, каза ръководителят на проекта адв. Янита Тончева Председател на Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“.

Основни инструменти на проекта ще бъдат 18 обучителни видео клипа по основни въпроси, свързани с правата и задълженията на гражданите. Също така изпълнителите ще проведат две проучвания и ще направят анализ на политиките за формиране на пълноценни участници в обществено-икономическия живот на страната и състоянието на практическите знания на децата и младежите за основните им граждански права и задължения като участници в социалния живот и гражданското общество.

Подбраните теми са актуални и значими за социалното включване и професионална реализация на младите хора:

  • способи за  защита на нарушени права, 
  • административни нарушения и наказания, 
  • сключване и прекратяване на трудов договор, 
  • сключване, изпълнение и разваляне на договори: за поръчка, покупко-продажба, наем, заем, кредит и т.н., защита правата на потребителя
  • регистрация на търговец, извършване на търговска дейност,
  • защита на гражданските и човешки права.

Проектът се изпълнява в партньорство с Фондация  „За правата и развитието на децата“.

За проекта:

Стойност: 59 750,80 лв.

БФП: 100 %

Съфинансиране чрез ЕСФ: 50 788,18 лв. Национално съфинансиране: 8962,62 лв.​

Период на изпълнение: 08.2022 г. – 07.2023 г.