Преструктуриране и несъстоятелност

Нашите успешни решения правят възможни вашите бизнес мечти.

Фалитът на една компания неизменно провокира ефект на доминото, който веднъж започнал, спира само при достигането на един резултат – удовлетворение от активите на длъжника.

Нашият екип от експерти извършва проучвания, води дела и осъществява защита по искове от и срещу дружества в несъстоятелност, както и по дела за обявяване на недействителност на сделки или действия, или по отменителни искове. Наред с това, ние съдействаме на нашите клиенти при планирането на действия, свързани с извънредни ситуации и управление на риска.

Сложната правна уредба на несъстоятелността в България създава пречки при защитата на интересите както на кредиторите на неплатежоспособни дружества, така и на самите дружества.

„ За да спечелиш е нужен доверен приятел!“

Ние сме активно ангажирани със сливания, придобивания, съвместни предприятия, и корпоративно преструктуриране след последните промени в икономическия пейзаж:

  • Консултации и представителство на корпоративни клиенти и банки в производства по  несъстоятелност;
  • Предварителен анализ на вариантите и рисковете, свързани с
    несъстоятелността;
  • Преструктуриране на задължения;
  • Банкова несъстоятелност;
  • Консултации относно етапите и времетраенето на производството по несъстоятелност, съдействие при инициирането и воденето на такова производство;
  • Представителство във всички етапи на производствата по несъстоятелност;
  • Преструктуриране на задължения на дружества в затруднено положение;
  • Възстановяване и събиране на вземания.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

„За мен, за моите партньори и колеги едно нещо остава вярно винаги за АД „Тончева и партньори” – чувството на сигурност, спокойствие, че сме на правилно място и ще получим правилните съвети.”

Национален борд по туризъм

Д-р Полина Карастоянова, Изп. директор

„АД „Тончева и партньори” притежават необходимата експертиза, покриваща всички нужди.”

Сдружение АИБЕСТ

Нора Ишкова Изп. директор

„Впечатли ме дълбочината на правното изследване и сравнителния анализ, който те направиха между българското законодателство и Европейската рамка за образование и грижи в ранна детска възраст.”

Фондация за деца в риск по света

Росица Богалинска-Петрова Изп. директор