Правото е наш осъзнат избор, професия и мисия.

Изпълнението на проекти с обществена значимост е резултат от осъзнатата потребност на екипа ни да наградим корпоративната сфера, в която работим вече 26 години и да добавим стойност в полза на обществото със знанието и опита, които имаме, да бъдем в по-голяма степен полезни за другите, защото това ни дава удовлетворение и по-голям смисъл в живота.

Убедени сме, че промените се случват с малките действия на всеки от нас и неправителствените организации са двигател за създаване на нови политики и развитие на обществото.

„Вярваме, че заедно можем повече и доброто трябва да се предава!”

Всеки ден е неповторим и от нас зависи как ще го изпълним със съдържание!

Ето защо, в нашия ден искаме да бъдем част от усмивката на едно дете, да защитим правата на уязвими хора, да съдействаме за промените в образованието на българските деца, развитието на културата и по-доброто бъдеще на страната ни.

Това е мотивацията ни Адвокатско дружество „Тончева и партньори“ да стане съучредител на Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“, а адв. Янита Тончева – на Фондация „За правата и развитието на децата“.

От пътната карта на отговорния бизнес сме приели за наша мисия:
 • принос към качествено образование
 • повишаване на правната култура на младите хора и бизнеса
 • принос към устойчиво развитие на малкия и средния бизнес в България в съответствие с целите на ESG
 • добавяме стойност към развитието на българското право, гражданското общество, правата на децата и българската култура

„Правната грамотност на младите хора е изключително важна за пълноценното им включване и участие в социалния живот. Действащата образователна система не осигурява достъпно и практически насочено познание в областта на правото“,

каза ръководителят на проекта адв. Янита Тончева от Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“.

Какво правим?

Инициатори сме на проект „Практиката и нормативната база за ранно детско развитие в Република България

В контекста на „Препоръка на Съвета на ЕС за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст“ в партньорство с Фондация „За нашите деца“ (финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд) в периода 2019-2020 г.

*Всички продукти от проекта можете да намерите на страницата на Фондацията: Виж повече

Създадохме първата Адвокатска кантора за тийнейджъри

С това поставихме начало на процеса за придобиване на базови и практически правни познания от младежите в горен гимназиален клас като създадохме 18 правни образователни видео клипове в 12 сфери на правото и дигитална брошура към тях.

Подбрахме актуални и значими в ежедневния ни живот теми, като:

 • как да защитя нарушените ми права;
 • кои са административните нарушения и наказания;
 • как да сключа и прекратя трудов договор;
 • договор за поръчка, продажба,наем, заем,кредит и т.н;
 • как защита имам като потребител;
 • как да регистрирам търговец;
 • как се придобива недвижим имот и т.н.

На You Tube канал ни е предоставен безплатен неограничен достъп за всички: Виж в You Tube

Дигиталната брошура съдържа разработена всяка от правните теми в синтезиран вид с линкове към видео съдържанието. Брошурата е достъпна на следния линк: Дигитална брошура

*Проект „Правата си аз вече знам и мога да се справя сам“, финансиран по ОПДУ 2014-2020, с финансовата помощ на Европейския социален фонд е насочен към повишаване правната култура на младежите на възраст 15-19 г. Виж повече

Изпълнихме проект* за регулиране на неформалните/ алтернативни услуги за образование и грижа в ранна детска възраст

 • Направихме дълбочинно изследване на добрите практики, законодателство и модели на финансиране в Нидерландия, Франция и Унгария и в Република България за предоставяне на неформални услуги за деца в общността.
 • Изготвихме правен анализ на регулациите, предложения за изменение на нормативната уредба и препоръки, свързани с моделите за предоставяне на неформални услуги.

*Проект № BG05SFOP001-2.025-0212 с наименование „Ранното детско развитие–споделена грижа и отговорност на обществото“, изпълняван от „Фондация за децата в риск по света“ в партньорство с Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“. Виж повече

Подкрепяме развитието на иновациите и предприемачеството

 • Участваме в обучението на основателите на стартъпи с пакет от лекции за:

  • основните правни положения при сключването, изпълнението и неизпълнението на търговските сделки,
  • видовете търговски сделки и обезпечения,
  • защита на интелектуалната собственост – регистрация на търговска марка, промишлен дизайн, патент и полезен модел,
  • защита на авторското право,
  • данъчно право.
 • Участваме като лектори в обучителните модули на:

  • Boot Camp на акселераторската програма ClimAccelerator Black Sea Bulgaria 2022;
  • Програмата на „Предприемачи в науката“ на Фондация „Карол Знание“.

Дарителство

 • Ежегодно правим дарения в полза на центрове за деца лишени от родителска грижа и в неравностойно положение и неправителствени организации в сферата на приемна грижа.

 • Партньори сме на Уницеф-България, Фондация „За нашите деца“, „SOS детски селища“

 • Финансирахме онлайн пиесата „Другата в огледалото“, създадена по книгата на Явора Стоилова „Момичето, което нарисува анорексията“. Онлайн пиесата представя житейската история на талантливата художничка Василия Стоилова, която на 28 годишна възраст губи битката с анорексията. Затрогващият разказ на нейната майка и автор на книгата е пресъздаден от актьорите Елена Петрова, Ели Колева, Христо Чешмеджиев и Любомир
  Ковачев, режисьорски дебют на Елена Петрова.

Ден на отворените врати

 • Всеки месец  обявяваме дата, на която про-боно предоставяме консултации на граждани.

 • Специално внимание отделяме на жените и децата жертви на домашно насилие.

 • Сезираме местната и държавна власт за допуснати нередности от администрацията и за подобряване на градската среда.