Правото е наш осъзнат избор, професия и мисия.

Когато натрупаният опит и успехи в професията се съчетаят с житейска зрялост, се явява осъзнатата потребност да бъдем в по-голяма степен полезни за другите и да добавяме повече стойност за обществото със знанието и опита, които имаме. Това е мисията, която ни дава удовлетворение и по-голям смисъл в живота.

Дълбоко вярваме, че 

„Светът има нужда от добротворство и любов в действие!”

Всеки ден е неповторим и от нас зависи как ще го изпълним със съдържание!

Ето защо, в нашия ден искаме да бъдем част от усмивката на едно дете, да защитим правата на уязвими хора, да съдействаме за промените в образованието на българските деца, развитието на културата и по-доброто бъдеще на страната ни.

Това е мотивацията ни Адвокатско дружество „Тончева и партньори“ да стане  съучредител на Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“, а адв. Янита Тончева – на Фондация „За правата и развитието на децата“.

С Фондациите осъществяваме нашата мисия и потребност
 • да добавим стойност към устойчивото развитие на българското право, гражданското общество, правата на децата и българската култура.

 • да допринесем за развитието и усъвършенстване на българското законодателство и практиката по приложението му

 • да съдействаме за въвеждане  на добрите практики и  достиженията на правото на страните-членки на ЕС

 • да работим за повишаване на правната култура на младите хора и бизнеса

„Правната грамотност на младите хора е изключително важна за пълноценното им включване и участие в социалния живот. Действащата образователна система не осигурява достъпно и практически насочено познание в областта на правото“,

каза ръководителят на проекта адв. Янита Тончева от Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“.

Какво правим?

Инициатори сме на проект* в областта на ранното детско развитие, изпълнен през периода 2019-2020 г.

Удовлетворени сме от крайните резултати и продукти от изпълнение на проекта:

 • Изготвен е дълбочинен анализ не само на законодателството, но и на практиката по прилагането му, моделите на грижа и обучение в яслите и детските градини, въпросите на обучение на педагогически кадри, с партньорството на Фондация „За нашите деца“, учители и директори на детски заведения, неправителствени организации, академичната общност, представители на държавната администрация и родители.
 • Изготвена е оценка на действащото българско законодателство, формулирани са предложения за изменение на нормативната уредба и сме отправили конкретни препоръки към държавната администрация(Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването), както и в Комисията за децата, младежта и спорта с отразяване на всички несъответствия, дефицити и констатации, предложения за промяна в политиките, насоки за повишаване на качеството и препоръки за промяна в действащото законодателство.
 • Изготвена е таблица за относимостта на конкретните разпоредби от българските нормативни актове към позициите в Рамката за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст на Съвета на Европа за практическо подпомагане на всички заинтересовани страни в сектора.

*Проект № BG05SFOP001-2.009-0207 „Практиката и нормативната база за ранно детско развитие в Република България в контекста на „Препоръка на Съвета на ЕС за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст“ финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд  Виж повече

През м. IX 2022 г. започнахме изпълнение на проект* насочен към създаване на правни познания в българските младежи

 • Този проект е резултат от вдъхновението и осъзнатата потребност на целият ни екип да наградим корпоративната сфера, в която работим вече 26 години и да добавим стойност в обществена полза – за младежите на страната ни;
 • Проектът предвижда създаване на 18 образователни видео клипове в 12 сфери на правото по основни въпроси, свързани с правата и задълженията ни в социума на достъпен език, съобразен с възрастовата група.
 • подбрахме 18 теми, които преценихме, че са актуални и значими в ежедневния живот като:
  • способи за защита на нарушени права,
  • административни нарушения и наказания,
  • сключване и прекратяване на трудов договор,
  • сключване, изпълнение и разваляне на договори,
  • договор за поръчка, покупко-продажба,наем, заем,кредит и т.н.,
  • защита правата на потребителя,
  • регистрация на търговец, извършване на търговска дейност,
  • защита на гражданските и човешки права и т.н
 • Основна цел на проекта е младежите да получат базови правни познания, които да им дадат увереност, самочувствие и усещане за стабилност в ежедневните им граждански взаимодействия, както и възможност за по-пълноценно включване, осъзнато участие и по-добра реализация на младите хора;
 • Предвиждаме осигуряване на безплатен неограничен достъп до видео клиповете за всички общински, държавни и частни училища чрез създаване и поддържане на канал в You Tube;
 • Предстои да създадем и дигитална брошура, която включва презентация на всяка от правните теми в синтезиран вид и линкове към видео съдържанието;
 • С тези продукти подпомагаме също учителите и класните ръководители като им предоставяме допълнителен инструмент със синтезирано и достъпно образователно съдържание в редица области на правото:
  • Гражданско право;
  • Договорно право;
  • Семейно право;
  • Наследствено право;
  • Трудово право;
  • Авторско право;
  • Административно право;
  • Наказателно право и др.
 • Проектът включва две социологически проучвания, въз основа на които да се направи анализ на нивото на правна грамотност и полезността от знания за децата и младежите за основните им граждански права и задължения.

*Проект „Правата си аз вече знам и мога да се справя сам“, финансиран по ОПДУ 2014-2020, с финансовата помощ на Европейския социален фонд е насочен към повишаване правната култура на младежите на възраст 15-19 г. Виж повече

Подкрепяме развитието на иновациите и предприемачеството

 • Участваме в обучението на основателите на стартъпи с пакет от лекции за:

  • основните правни положения при сключването, изпълнението и неизпълнението на търговските сделки,
  • видовете търговски сделки и обезпечения,
  • защита на интелектуалната собственост – регистрация на търговска марка, промишлен дизайн, патент и полезен модел,
  • защита на авторското право,
  • данъчно право.
 • Участваме като лектори в обучителните модули на:

  • Boot Camp на акселераторската програма ClimAccelerator Black Sea Bulgaria 2022;
  • Програмата на „Предприемачи в науката“ на Фондация „Карол Знание“.

Дарителство

 • Ежегодно правим дарения в полза на центрове за деца лишени от родителска грижа и в неравностойно положение и неправителствени организации в сферата на приемна грижа.

 • Партньори сме на Уницеф-България, Фондация „За нашите деца“, „SOS детски селища“

 • Финансирахме онлайн пиесата „Другата в огледалото“, създадена по книгата на Явора Стоилова „Момичето, което нарисува анорексията“. Онлайн пиесата представя житейската история на талантливата художничка Василия Стоилова, която на 28 годишна възраст губи битката с анорексията. Затрогващият разказ на нейната майка и автор на книгата е пресъздаден от актьорите Елена Петрова, Ели Колева, Христо Чешмеджиев и Любомир
  Ковачев, режисьорски дебют на Елена Петрова.

Ден на отворените врати

 • Всеки месец  обявяваме дата, на която про-боно предоставяме консултации на граждани.

 • Специално внимание отделяме на жените и децата жертви на домашно насилие.

 • Сезираме местната и държавна власт за допуснати нередности от администрацията и за подобряване на градската среда.