Мерките срещу прането на пари – обект на регулация в световен мащаб

Нашите адвокати са готови да ви окажат пълно правно съдействие при изпълнение на регулаторния режим и изисквания на Закона за мерките срещу изпиране на пари като ви предоставяме следните услуги:

  • Изготвяме Вътрешните правила на вашата компания за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма;
  • Провеждаме въвеждащо и продължаващо обучение на служителите на вашата компания за запознаване с изискванията на ЗМИП и актовете по неговото прилагане;
  • Оказваме съдействие на служителите на вашата компания при извършването на идентификация и определяне на рисковия профил на клиенти на компанията;
  • Оспорваме актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления, съставени от контролните държавни органи, за нарушения на изискванията по ЗМИП.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

„За мен, за моите партньори и колеги едно нещо остава вярно винаги за АД „Тончева и партньори” – чувството на сигурност, спокойствие, че сме на правилно място и ще получим правилните съвети.”

Национален борд по туризъм

Д-р Полина Карастоянова, Изп. директор

„АД „Тончева и партньори” притежават необходимата експертиза, покриваща всички нужди.”

Сдружение АИБЕСТ

Нора Ишкова Изп. директор

„Впечатли ме дълбочината на правното изследване и сравнителния анализ, който те направиха между българското законодателство и Европейската рамка за образование и грижи в ранна детска възраст.”

Фондация за деца в риск по света

Росица Богалинска-Петрова Изп. директор