Разрешаване на спорове, съдебни дела и арбитраж

Не всички спорове се решават с меч. Победата е винаги там, където има съгласие.

Когато става дума за спорове, ние правим възможното за извънсъдебното им решаване, както и за постигане на съдебни спогодби.

Нашият екип разполага с опитни процесуалисти с дългогодишен стаж в съдебната зала, както и с професионални медиатори.

Богатата ни практика във воденето на съдебни спорове осигурява правна защита на нашите клиенти на най-високо ниво.

В името на най-добрия интерес на клиента преди да влезем в съда анализираме всеки казус в дълбочина.

Това позволява на нашите експерти да идентифицират потенциалните рискове и да изберат най-подходящата стратегия за разрешаване на спора в полза на клиента. Ето защо, клиентите ни могат да разчитат на нашата предварителна обективната оценка на шансовете за успех по всеки съдебен казус.

Адвокатското дружество предоставя пълно и комплексно правно обслужване по всякакви спорове:

 • Търговски спорове: защита на интересите на търговски дружества, съдружници и акционери при нарушаване на договори и гаранции, спорове относно неизпълнение на търговски договори, спорове между съдружници/акционери и търговски дружества, непозволени увреждания, свързани с дейността на дружества и др;
 • Вътрешен арбитраж и международен арбитраж: Дългогодишен опит в арбитражни дела в Арбитражния съд при: Българската търговско-промишлена палата, Националната юридическа фондация, КРИБ и Международната търговска камара;
 • Несъстоятелност и преструктуриране: Опит в представителството на търговски дружества във всички фази на производството по несъстоятелност по българския Търговски закон, процедури по обявяване на несъстоятелност, преструктуриране и ликвидация на предприятия в индустрии в България, изготвянето на планове за възстановяване и споразумения с кредитори и т.н.;
 • Събиране на вземания: успешни съдебни, заповедни и изпълнителни производства, изградена партньорска мрежа от надеждни съдебни изпълнители във всички по-големи градове в страната;
 • Медицински деликт: дела за лекарска отговорност при предоставяне на медицински услуги;
 • Административни и регулаторни производства: оспорване на държавни регулаторни и законодателни актове, обжалване на процедури за възлагане на обществени поръчки и концесии, съдебна защита срещу държавни и регулаторни органи;
 • Данъчни спорове: административно или съдебно обжалване на ревизионни актове, производства по спиране на изпълнението на ревизионни актове, спорове по Закона за ДДС, по Закона за корпоративно подоходно облагане.
 • Строителни спорове: съдебни и арбитражни производства по разрешаване на строителни спорове (включително провеждане на преговори, медиация, арбитраж, алтернативни процедури за разрешаване на спорове, съдействие в процедури, провеждани от Комисия за разрешаване на спорове);
 • Трудово-правни спорове: представителство и защита на работодатели и служители, включително процесуално представителство през всички компетентни съдилища;
 • Непозволено увреждане: дела за обезщетение за вреди от обида и клевета, от трудова злополука, при действия или бездействия на държавата и общините, при инциденти, причинени от вещи или животни;
 • Семейни и наследствени спорове: дела за домашно насилие, бракоразводни дела, дела за родителски права, за произход, за издръжка, съдебна делба на наследство;
 • Медиация и други алтернативни способи за разрешаване на спорове: с ефективен резултат относно време и финансова тежест на такси и разноски.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

„За мен, за моите партньори и колеги едно нещо остава вярно винаги за АД „Тончева и партньори” – чувството на сигурност, спокойствие, че сме на правилно място и ще получим правилните съвети.”

Национален борд по туризъм

Д-р Полина Карастоянова, Изп. директор

„АД „Тончева и партньори” притежават необходимата експертиза, покриваща всички нужди.”

Сдружение АИБЕСТ

Нора Ишкова Изп. директор

„Впечатли ме дълбочината на правното изследване и сравнителния анализ, който те направиха между българското законодателство и Европейската рамка за образование и грижи в ранна детска възраст.”

Фондация за деца в риск по света

Росица Богалинска-Петрова Изп. директор