Строителство

Да градиш и да виждаш съграденото от теб е голямо удовлетворение.

Нашите юристи разполагат с 20 годишен опит в консултирането на български и чуждестранни инвеститори, които реализират строителни проекти на територията на Република България.

Адвокатите ни са в готовност да окажат съдействие на всички участници в строителния процес. Ние стъпваме върху стабилната основа на придобития от нас опит, което ни дава увереност, че притежаваме необходимата квалификация, за да предоставим продукт с безкомпромисно качество спрямо индивидуалните изисквания на нашия клиент в зависимост от неговата роля в строителната верига.

Можете да разчитате на нас, ако сте представител на строително-инвестиционна компания, с фокус върху изграждането на модерни и функционални бизнес проекти или жилищни сгради. Насреща сме да защитим правния интерес на дружества, подизпълнители, в дейността им по изпълнение на строително-монтажни работи в процеса по изграждане на инвеститорски проект.

Пакети от услуги и правни решения за строителния сектор във всички етапи на строителния процес: от планиране и участие в тръжни процедури, изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация до процесуално представителство и разрешаване на спорове:

  • Консултации по устройство на територията, одобряване на инвестиционни проекти и получаване на разрешения за строеж, обжалване на индивидуални административни актове, свързани със строителния процес;
  • Комплексни правни услуги при осъществяване на административни процедури по българското право във връзка с получаване на разрешение за строеж и извършване на строителни работи в защитени територии по програма „Натура 2000”;
  • Консултиране при процедури по българското и международното право, свързани с цялостния процес на строителство в териториални води и континентален шелф;
  • Регистрация на строителни компании в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) – необходимо условие за осъществяване на строителна дейност в България;
  • Консултации при сключване и изпълнение на договори съгласно условията на ФИДИК и тяхното съответствие със специфичните строителни и тръжни изисквания на българското право;
  • Договори за инженеринг, доставка за строителство (EPC contracts) и тяхното съответствие със спецификите на българското строително право и правилата за провеждане на обществени поръчки;
  • Договори с подизпълнители, съобразени с правилата на „Договорните условия за строителство” (Червената книга на ФИДИК), „Договорните условия за технологично оборудване, проектиране и строителство” (Жълтата книга на ФИДИК), както и „Договорните условия за инженеринг, реализация и строителство „до ключ” (Сребърната книга на ФИДИК);
  • Договори за проектиране, строителство и строителен надзор;
  • Представителство в съдебни и арбитражни производства за разрешаване на строителни спорове (включително преговори, медиация, процедури за алтернативно решаване на спорове, съдействие в процедури пред Съвети за решаване на спорове, основани на Договорните условия на ФИДИК).

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

„За мен, за моите партньори и колеги едно нещо остава вярно винаги за АД „Тончева и партньори” – чувството на сигурност, спокойствие, че сме на правилно място и ще получим правилните съвети.”

Национален борд по туризъм

Д-р Полина Карастоянова, Изп. директор

„АД „Тончева и партньори” притежават необходимата експертиза, покриваща всички нужди.”

Сдружение АИБЕСТ

Нора Ишкова Изп. директор

„Впечатли ме дълбочината на правното изследване и сравнителния анализ, който те направиха между българското законодателство и Европейската рамка за образование и грижи в ранна детска възраст.”

Фондация за деца в риск по света

Росица Богалинска-Петрова Изп. директор