Професионален опит

Aдв. Липчински има значителен опит в консултирането и представителството на български и чуждестранни юридически лица в производства по регистрация и защита на търговски марки. Притежава значителен опит в разработване на правен концесионен анализ и документация и цялостен правен Due diligence.

Оказва правно съдействие на работодателите за законосъобразно прекратяване на договори, подготовка на документи във връзка с реализацията на дисциплинарната отговорност на работниците или служителите, изготвяне на необходимия пакет от документи за назначаване на нови работници или служители. 

Представлява работодателите пред съда в производства срещу работници или служители или защита в съдебен процес срещу работодателя. Консултира редица централни и местни органи на изпълнителната власт във връзка със законосъобразното провеждане на тръжни процедури и процедури по възлагане на обществени поръчки.

Адв. Липчински има богат опит в процесуалното представителство по търговски спорове, в производства по несъстоятелност, както и в производства по Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията.

Обслужва  дейността на големи строителни компании във връзка с участието им в тръжни процедури, изпълнение на договори за строителство и въвеждане в експлоатация.

Оказва цялостно правно съдействие за издаване на разрешения за строеж, както и за обжалване на индивидуални административни актове, свързани със строителния процес.

Адв. Липчински има дългогодишна практика в провеждането на изпълнителни производства по събиране на вземания.

от 2004 г. до 2007 г. – Юрисконсулт в „Металургипроект“ АД и „Глобал Трейд Нет“ ЕООД

от 2007 г. до 2009 г. – Главен юрисконсулт в „Мегатекс“ АД

от 2019 г. до настоящия момент – Член на УС на фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“

Правоспособност

Адвокат, Софийска адвокатска колегия, 2009 г.
Медиатор, 2018 г.

Образование

Магистър по „Право“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, 2002 г.

Адв. Липчински консултира дружества и юридически лица с нестопанска цел, сред които: „Контракс“ АД, „Храмар“ ООД, „Групова практика за специализирана медицинска помощ НМ Дженомикс“ ООД, сдружение „АИБЕСТ“ и много други.

Новини