Професионален опит

Адв. Декова консултира и представлява български и чуждестранни дружества по въпроси на данъчното и осигурително право във връзка с обжалване на ревизионни и други актове.

Осъществява представителство на български и чуждестранни лица пред Патентно ведомство във връзка с процедури по издаване на патенти за изобретения и регистрация на полезни модели в България.

Адв. Декова оказва цялостно правно съдействие на дружества в процедурите по тяхната регистрация като лечебни заведения за болнична или за извънболнична помощ.

Оспорва административни актове на държавната и общинската администрация по административен и по съдебен ред.

Обжалва наказателни постановления и електронни фишове за налагане на глоби или имуществени санкции.

Професионалните интереси на адв. Декова са фокусирани върху медицинското и патентното право.

от 2017 г.до 2019 г. – Юрисконсулт в „Балкам Груп“ ООД (Spetema caffe)

от 2019 г.до 2020 г. – Юрисконсулт в „Пи Ес Ес Кънстракшън“ ЕАД

от 2021 г. до настоящия момент – Адв. Елизабет Декова е адвокат в Адвокатско дружество „Тончева и партньори“

Правоспособност

Адвокат, Софийска адвокатска колегия, (2021 г.)

Образование

Магистър по „Право“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, (2017 г.)
Бакалавър по „Международни отношения“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, (2013 г.)

Адв. Декова оказва правно съдействие на редица търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел, сред които: „Дистинкт груп“ АД, „Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ Дерматикон“ ЕООД, сдружение „Клуб по художествена гимнастика София спорт 2017“ и др.

Новини