Професионален опит
  • Разработване на проектни предложения по: Оперативна програма „Добро управление“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021, Програма „Еразъм +”, „Културна програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г.”, ПРСР 2014-2020

  • Управление на проекти – Координатор на екип за изготвяне на проектно предложение на сдружение „Проект А” с наименование „120 Лица” по „Културна програма за българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г.” и координатор управление на проекта; Координатор на екип за изготвяне на проектно предложение на Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“ и координатор управление на проект № BG05SFOP001-2.009-0207 с наименование „Практиката и нормативната база за ранно детско развитие в Република България в контекста на „Препоръка на Съвета на ЕС за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст“ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020; Координатор на екип за изготвяне на документация за обществена поръчка и координатор при изпълнение на договори за изготвяне на концесионни анализи от „Модус Консулт“ ЕООД с възложител МТИТС.

  • Подготовка на документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки;

  • Работа с платформите „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020“ и Електронната система за подаване и управление на проекти – ЕСПУП;

  • Администриране на системи за управление на качеството и информационна сигурност.

1993 до 2002 г. – ЕТ „Емпен“

2002 до 2008 г. – ЕТ „Маролия“

2009 до 2015г. – „Емпен“ ЕООД

2015г. до настоящия момент – Адвокатско дружество „Тончева и партньори“

2015г. до настоящия момент – „Модус консулт“ ЕООД

Образование

Магистър по счетоводство и финанси – катедра „Счетоводство“, УНСС, 2012 г.

Бакалавър по културология в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 1997 г.

Новини